Lesexpres Spaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Spaans | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 2

Het zelfstandige naamwoord
(El sustantivo)

Een zelfstandig naamwoord is de naam van een ding, persoon, gevoel, begrip, et cetera. Meestal staat er een lidwoord (de, het, een..) voor, of je kunt die ervoor denken. Er zijn twee soorten zelfstandige naamwoorden:
 • De 'gewone' zelfstandige naamwoorden (soortnamen) - Je kunt 'gewone' zelfstandige naamwoorden herkennen doordat a) ze een enkelvoud en een meervoud hebben (boom, bomen) b) je er een verkleinwoord van kunt maken (huis, huisje) en c) je er de, het of een voor kunt zetten (auto, de auto).
 • De eigennamen - Eigennamen zijn een soort zelfstandige naamwoorden. Het zijn de eigennamen van mensen, dieren en dingen. Je kunt ze herkennen doordat a) eigennamen altijd met een hoofdletter geschreven worden en b) je eigennamen kunt vervangen door 'gewone' zelfstandige naamwoorden.
In de volgende voorbeelden zijn de zelfstandige naamwoorden vet gedrukt: "Jan heeft twee maanden aan zijn scriptie gewerkt." en "Mevrouw de Vries doet haar boodschappen altijd bij de Hema".

In het Spaans zijn zelfstandige naamwoorden dan wel mannelijk, dan wel vrouwelijk. Dit noemen we masculino (mannelijk) en femenino (vrouwelijk). Dit bepaalt ook welk lidwoord er eventueel voor een zelfstandig naamwoord komt te staan. Een voorbeeld van een mannelijk woord in combinatie met lidwoord is el libro (het boek). Een vrouwelijk voorbeeld is la fiesta (het feest).

Er zijn wel wat regels te bedenken waarmee je kunt herkennen of een woord mannelijk of vrouwelijk is, maar er zijn ook veel uitzonderingen op die regels. Er zit niets anders op dan bij alle zelfstandige naamwoorden die je leert, ook meteen het geslacht (mannelijk of vrouwelijk) te leren. Moet je dan toch een gok wagen, beroep je dan op deze regels: In het Spaans maak je het meervoud door -s of -es achter het zelfstandig naamwoord te plakken, -s komt achter klinkers, -es komt achter medeklinkers. Het meervoud van libro (boek) is dus libros (boeken) en van mujer (vrouw) is dus mujeres. Ook hierbij zijn de nodige aanvullende regels en uitzonderingen te bedenken. De belangrijkste aanvullende regels zijn:
 • Zelfstandignaamwoord eindigend op beklemtoonde í: uitgang -es
 • Zelfstandignaamwoord eindigend op beklemtoonde á: uitgang -s
Accenten die klemtoon aangeven(zie les 1) kunnen als een woord wordt vervoegd, zoals het geval is bij het vormen van meervoud, verdwijnen of ontstaan. Voorbeeld: camión (vrachtauto) wordt camiones (vrachtauto's).

Ook kunnen door de vervoeging in het algemeen combinaties van letters ontstaan die niet kunnen voorkomen, waardoor er een zgn. spellingsverandering (cambios ortográficos) moet plaatsvinden. Voorbeeld: Omdat je in het Spaans geen z vóór een e of i kunt hebben, moeten de woorden eindigend op -z worden aangepast. juez wordt bijvoorbeeld jueces. De uitspraak blijft dan hetzelfde. We zullen later uitgebreid ingaan op de cambios ortográficos.

Het lidwoord
(El artículo)

In het Nederlands zijn er drie lidwoorden: 'de', 'het' en 'een'. Het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en duidt de bepaaldheid hiervan aan. Een bepaald lidwoord duidt aan, dat een bepaald iets wordt bedoeld. Als het gaat over een stoel, dan wordt met 'de' stoel niet zomaar een willekeurige stoel bedoeld, maar een bepaalde stoel. Hetzelfde geldt voor 'het' paard, 'de' school, 'de' kinderen en 'het' boek. Met het onbepaalde lidwoord 'een' wordt aangeduid dat men bijvoorbeeld niet over een bepaalde stoel spreekt, maar over een willekeurige, onbepaalde stoel.

Het bepaalde lidwoord

Er zijn twee factoren die bepalen welk bepaald lidwoord je voor een zelfstandig naamwoord plaatst. Dat zijn 1) het geslacht: is het zelfstandig naamwoord mannelijk of vrouwelijk? en 2) het getal: Is het zelfstandig naamwoord enkelvoud of meervoud.?

Bepaald lidwoordEnkelvoudMeervoud
Mannelijkel librolos libros
Vrouwelijkla fiestalas fiestas

Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die beginnen met á, a of ha, waarbij de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, gebruik je el in plaats van la, zonder dat dit verder iets aan het geslacht van het woord veranderd. Bijvoorbeeld: Hoewel águila (arend) een vrouwelijk woord is, zeggen we el águila. Hetzelfde geldt voor el hambre (de honger). Bij namen van personen of plaatsen is dit echter niet het geval, zoals in La Haya (Den Haag).

Het woordje Lo vertaal je in het Nederlands met 'het'. In die zin lijkt het dus op een bepaald lidwoord. Dat is het echter niet. Je gebruikt het niet voor zelfstandige naamwoorden, maar wel voor bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, et cetera, wanneer die zelfstandig worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

Het onbepaalde lidwoord

Voor het onbepaalde lidwoord zijn ook weer het geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en het getal (meervoud of enkelvoud) van belang. Het gebruik van de meervoud vorm (unos, unas) is vrij ingewikkeld. We zullen dit onderwerp pas in verdere lessen behandelen.

Onbepaald lidwoordEnkelvoudMeervoud
Mannelijkun librounos libros
Vrouwelijkuna fiestaunas fiestas

Ook hier geldt weer, voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die beginnen met á, a of ha, waarbij de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, gebruik je un in plaats van una. Voorbeeld. un alma (een ziel), un arma (een wapen), un agua (een water).

Indeling lessen

En wat kun je hier nu allemaal leren? Nou, we hebben in totaal 25 lessen samengesteld, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen. Elke les heeft 60 woordjes aan woordenschat en uitgebreide oefeningen om het geleerde eigen te maken:
 • Les 2 - zelfstandig naamwoord, lidwoord
 • Les 3 - het werkwoord ser, persoonlijk voornaamwoord, qué en quién, het voorzetsel de
 • Les 4 - bijvoeglijk naamwoord, werkwoorden ser en estar, voorzetsel en
 • Les 5 - tegenwoordige tijd, aanwijzend voornaamwoord, het werkwoord ir
 • Les 6 - licht onregelmatige werkwoorden, wederkerend werkwoord, werkwoord hacer, hay
 • Les 7 - bijvoeglijk naamwoord, vergelijken, werkwoord tener
 • Les 8 - herhaling

 • Les 9 - tellen
 • Les 10 - persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord
 • Les 11 - voorzetsel a, por en para, onregelmatige werkwoorden
 • Les 12 - verleden tijd pretérito indefinido
 • Les 13 - de klok
 • Les 14 - verleden tijd pretérito imperfecto
 • Les 15 - samengestelde tijden pluscuamperfecto
 • Les 16 - herhaling

 • Les 17 - betrekkelijk voornaamwoord, onbepaald voornaamwoord, bijwoord
 • Les 18 - tegenwoordige tijd subjuntivo
 • Les 19 - onvoltooid / voltooid verleden tijd subjuntivo
 • Les 20 - toekomende tijd
 • Les 21 - voorwaardelijke wijs
 • Les 22 - infinitief
 • Les 23 - participio en gerundio
 • Les 24 - herhaling

 • Les 25 - de lijdende vorm

 • Les 26 t/m 30 - tekstverklaren


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.